Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálatunk munkatársaihoz személyesen, levélben, faxon, telefonon és e-mailen lehet fordulni.

Ügyfélszolgálatunk a kért iratokról hitelesített fénymásolatot ad ki.

 

Nyitva tartás:

Hétfő-Csütörtök: 8-15.30
Péntek: 8-12.30


A levéltári ügyfélszolgálat a nyitva tartási időben tájékoztat a levéltárban őrzött iratokról, illetve az ügyfelek írásban - hagyományosan, elektronikusan- benyújtott kérelmére a közölt adatok alapján a megkereséseket elvégzi. Többek között a következő témákban: földhivatali, illetékhivatali, építési és ingatlan-nyilvántartási ügyekben, a közigazgatás különböző szakigazgatási szerveinél keletkezett, illetve hozott határozatok, munkaviszony-igazolások, nyugdíjhoz béradatok, és jogviszony igazolása.

A családi és személyi  vonatkozású adatok megkeresésénél a kutatás díjköteles. Alapdíj 10 euró, vagy 3000 forint, melyet a kutatás megkezdésekor kell leróni. Az alapkutatás három személyes, vagy családi  adatra vonatkozik. Az információkat tartalmazó dokumentumok másolása további költségeket vonz (hitelesítés, fénymásolás, szkennelés).

 

Tájékoztató a levéltári megkeresést igénylő ügyek illetékkötelességéről, illetékmentességéről, hitelesített másolat, és nem hitelesített másolat kiadása eljárási módjáról.

Az 1990. évi XCIII. tv. szerint a levéltárban őrzött irat alapján kiállított tényt, kör

 

ülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásban általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, az alább külön részletezett ügyek kivételével. A levéltár ilyen információt kizárólag kiadmányozott iratban (papíralapon, illetve elektronikus formában) a kiadmányozás idején hatályban lévő jogszabályokban meghatározott általános tételű illeték (jelenleg 3.000,- Ft) megfizetése után adhat ki.

Illetékmentesség csak a törvényben meghatározottak szerint biztosítható.

Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor kell az ügyfélnek megfizetnie. Az illetékkötelezettség akkor is fennáll, ha a levéltár a kérelemnek részben vagy egészben helyt ad, vagy azt elutasítja.

A levéltárnál az illeték megfizetése az ügyfél által beszerzett illetékbélyeg lerovása mellett történhet.

A levéltár az ügyfél kérésére irataiból hitelesített másolatot készíthet, mely másolat levéltár által történő hitelesítésként oldalanként 200, de legalább 2000 Ft. illetéket, illetékbélyeg formájában kell megfizetni. Amennyiben az ügyfél nem jelzi hitelesített másolat kiadására való igényét, úgy a levéltár csak egyszerű másolatot készít, amely másolat elkészítésére reprográfiai díjat nem számol fel.

Külföldi ügyfél megrendelésére kiállított hitelesített másolatot – az államigazgatási eljárás szabályai szerint felülhitelesítés és diplomáciai úton történő külföldre továbbítás céljából – a minisztérium illetékes szervezeti egységének kell megküldeni.

A külföldi célra kért másolatot illeték megfizetése nélkül kell kiállítani.

Illetékmentes ügyek típusai

1) nyugdíjazáshoz munkaviszony igazolása

2) nyugdíjazáshoz tanulóidő igazolása

3) Kutatói és ügyfélszolgálati tájékoztatás

Illetékmentes, de a másolat illetékköteles és 2000Ft okmánybélyeg szükséges

Iskolai végbizonyítványok, (pl: általános iskola 8. osztály; gimnázium 4. osztály, érettségi, szakmunkásvizsga stb.)

Illetékköteles ügyek típusai:

1) Nem nyugdíjazáshoz munkaviszony igazolása

2) Építési és lakhatási engedélyek (ezekhez tartozó építési tervek)

3.) Földhivatali, föld- és egyéb ingatlanügyek

4.) Magánszemélyek által kért hagyatéki (közjegyzői) iratok